Gebruiks voorwaarden

1. Doel van de gebruiksvoorwaarden

 • De gebruiksvoorwaarden dienen om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in en op de accommodatie te waarborgen met als doel eenieder een prettig verblijf te verzekeren.
 • De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers en verenigingen.
 • Door het ondertekenen van de huurovereenkomst aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die voortvloeien of in het verlengde van deze gebruiksvoorwaarden liggen of namens het bestuur van  de stichting gegeven worden, op te volgen. 

2. Gebruiksvoorwaarden 

 • Gebruikers van het sportcentrum dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Het gebruik van de accommodatie door personen onder de 18 jaar is uitsluitend toegestaan als het gebruik geschiedt onder toezicht van personen, die ouder zijn dan 18 jaar.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan het gehuurde aan derden onder te verhuren.
 • De horeca van het sportcentrum heeft het alleenrecht tot het verstrekken van consumpties in het gehele gebouw. Het is niet toegestaan, uitgezonderd bijzonder gebruik, buiten de horeca consumpties te nuttigen. In de horeca mogen slechts aldaar gekochte consumpties worden genuttigd.
 • Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 • Het is in de hal, de kleedkamers en op de tribune verboden om consumpties te nuttigen.
 • De gebruikers van het sportcentrum hebben een kwartier voor de aanvang van hun gebruikstijd toegang tot de kleedkamers. Voor competitiewedstrijden en toernooien is dit 30 minuten.
 • De kleedkamers moeten binnen een half uur na het einde van de gebruikstijd zijn ontruimd.
 • Opbouwen en opruimen moet binnen de gehuurde tijd plaatsvinden.
 • Overschrijding van de gebruiksuren wordt in rekening gebracht en wordt  berekend naar evenredigheid van de vastgestelde gebruiksvergoeding met een minimum van een half uur.
 • De gebruiker is verplicht bij het betreden van de accommodatie deze eerst te inspecteren op eventueel aanwezige schade en/of mankementen. Indien dit wordt geconstateerd moet dit direct worden doorgegeven aan de beheerder of de horecamedewerker (ster).
 • Bij het verlaten van de accommodatie dient de leiding er voor te zorgen, dat de toestellen e.d. op hun plaats in de toestelberging worden teruggezet.
 • De gebruikers dienen zelf voor het spelmateriaal, zoals ballen e.d. te zorgen. .
 • Het is de gebruikers en bezoekers niet toegestaan om (huis-)dieren in de accommodatie mee te nemen of toe te laten.
 • Het is verboden het gedeelte waar de sportbeoefening plaatsvindt te betreden met schoeisel waarmee op straat is gelopen of waarvan de zolen kunnen afgeven; toeschouwers mogen de voor de sporters bestemde ruimten niet betreden
 • In de accommodatie mag niet worden gerookt.
 • Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of in bezit te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering evenals ontzegging van de toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld. 
 • Krijtlijnen en tape mogen niet op de vloeren of op de muren worden aangebracht. Het gebruik van hars- en/of ander kleefmiddel is verboden
 • De hal, kleedlokalen, toiletten, en gangen moeten ordelijk worden gebruikt en mogen op geen enkele wijze worden verontreinigd; geen kauwgom onder banken, kranen moeten gesloten zijn, afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

3. Algemeen

 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deskundige leiding en gediplomeerde BHV-ers/EHBO-ers.
 • Het stichtingsbestuur en het personeel in dienst van de stichting hebben ten allen tijde toegang tot de accommodatie.
 • Sportstichting Texel behoudt zich ten allen tijde het recht voor over de accommodatie te beschikken voor het houden van evenementen, herstellingen e.d.  Van deze bijzondere in gebruik neming wordt de gebruiker tijdig in kennis gesteld.
 • Het stichtingsbestuur en het overig personeel in dienst van de stichting zijn bevoegd in het belang van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering een gebruiker zonder opgave van redenen uit een accommodatie te verwijderen. Personen, die uit een accommodatie worden verwijderd, hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding, noch op restitutie van het door hen betaalde.
 • Het gebruik van toestellen en hulpmiddelen, die door de stichting zijn geplaatst, is alleen toegestaan overeenkomstig het doel waarvoor deze toestellen en hulpmiddelen zijn bestemd.
 • Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan materialen in de accommodatie op te slaan of op te bergen.
 • Gebruikers/verenigingen dienen zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van opgeslagen materialen.
 • De stichting heeft het recht tot het verwijderen van alle materialen, die zich binnen de accommodatie bevinden en afgekeurd zijn.
 • Uit de accommodatie mogen zonder toestemming van de beheerder geen toestellen en/of materialen worden meegenomen voor gebruik elders.
 • Vluchtwegen en verkeersruimten dienen te allen tijde vrij gehouden worden.
 • Aan hen die van de accommodatie en/of het materiaal een ongeoorloofd of onbehoorlijk gebruik maken, kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
 • Het gebruik van de klimwand is alleen toegestaan onder de vereiste deskundige begeleiding.
 • Indien gebruiker de sportaccommodatie met toestemming van de verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik, is gebruiker verplicht om op zijn kosten alle (evenementen) vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor het gebruik zijn vereist. In dat geval stelt gebruiker zelf een op het evenement gericht inrichtingsplan van de sportaccommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op en overlegt hiervan een kopie aan de verhuurder.
 • De gebruiker mag in, aan of op de accommodatie op welke manier dan ook, geen reclame maken voor zichzelf of voor derden, zonder dat hij daarvoor vooraf  toestemming van het bestuur van de sportstichting heeft gekregen. De sportstichting houdt zich te allen tijde het recht voor de reclame te verwijderen.
 • De aanwijzingen van de beheerders dienen te worden opgevolgd. De kleedlokaalindeling die door de beheerder bepaald is, is leidend. Raadpleeg hiervoor de infoschermen!

4. Verhuur

 • Verhuur vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst. De huurtarieven worden door het bestuur van de stichting vastgesteld.
 • De gebruiksvergoeding is niet verschuldigd wanneer door omstandigheden, welke de gebruiker niet aangerekend kunnen worden, de accommodatie niet voor gebruik beschikbaar is.
 • Wanneer niet minimaal  24 uur van te voren annulering  plaats vindt van de gehuurde ruimte zal de afgesproken huurprijs in rekening worden gebracht.
 • Aanvragen zullen worden getoetst aan toewijzigingscriteria. Deze criteria zijn:
  a.    Gedurende schooltijden (ma/vrij tot 15:00)  heeft bewegingsonderwijs voor de het primair-en voortgezet onderwijs voorrang op elk ander gebruik.
  b.    Texelse sportverenigingen hebben voorrang, daarna overige Texelse organisaties /particulieren daarna gebruikers van buiten de gemeente Texel.
  c.    Aanvragen voor het gehele verenigingsjaar krijgen voorrang op aanvragen die voor een bepaalde periode in het verenigingsjaar zijn.
  d.    Het in gebruik geven van een hele sporthal gaat voor het gebruik van een gedeelte.
  e.    Gebruikers die specifiek afhankelijk zijn van in betreffende zaaldeel aanwezige materialen genieten voorrang boven minder of niet zaaldeel gebonden gebruikers.
  f.      Huur  ten behoeve van competitiewedstrijden gaat voor huur van trainingen.

5. Aansprakelijkheid

 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle door zijn toedoen ontstane schade aan de accommodatie en/of inventaris veroorzaakt tijdens de gehuurde periode. (Dit is inclusief de periode van het betreden van de accommodatie een kwartier voor aanvang van de huur en een half uur na afloop van de huur in de kleedkamers.) De schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de beheerder of horecamedewerker (ster).De kosten van herstel van de schade worden bij de gebruiker in rekening gebracht.
 • De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een verzekering van zijn risico’s.
 • De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen ontstaan in de accommodatie tenzij de stichting aantoonbaar in gebreke is.
 • De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan, diefstal van of zoekraken van eigendommen en/of bezittingen in of om de accommodatie.

6. Naleving van de gebruiksvoorwaarden

 • Het personeel ziet toe op de naleving van de gebruiksvoorwaarden.
 • Men is verplicht om de aanwijzingen van het personeel direct op te volgen.
 • Het niet opvolgen van de gebruiksvoorwaarden kan weigering van de toegang tot de accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door het bestuur van de stichting genomen.
 • Bij een huurder of -verenigingsactiviteit, wedstrijden en overige evenementen is de huurder, het bestuur van de betreffende vereniging resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van de huisregels.
 • In alle gevallen, waarin de gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het stichtingsbestuur dan wel de beheerder.

7. Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de accommodatie, de planning of anderszins dan kunt u zich wenden tot de beheerder van de accommodatie

Indien uw klachten niet worden gehoord dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur van de stichting (info@sportstichtingtexel.nl). Er wordt dan zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor het oplossen van de klacht.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Sportstichting Texel op 22 mei 2019